prasukti

prasukti
prasùkti, pràsuka, -o (pràsukė) NdŽ 1. intr. J, Trs einant, važiuojant pro ką pasisukti į šalį, išsilenkti: Prasuk pro šalį; kiteip neišvažiuosi Ėr. Jei traktorius galėjo antvažiuoti, gal prasùkti nebuvo vietos Eig. Paėmė tas vaikas iš to tėvo vadeles ir prasùko pro tą [ant kelio gulintį] vilką LB171. Sudavė kumelei, kad prasùkt Ad. Ne koja pro koją greit pràsuka KlvrŽ. Debesỹs pràsukė, nebelis Ėr.
neprasukamai dv. I. neprasuktinai adv. I. | refl. Kli, Ėr: Vos prasisukáu pro purvyną neįvirtęs Šts. Galėjo prasisùkt, ale užkliuvo Jrb. Ta audra čia pro šalį prasisùkos Akm.refl. prasilenkti: Ė kurgi prasisuksì – tokia ledinyčia Sdk.refl. padaryti vingį, lankstą (apie upę, kelią): Veiža (upelis) pro girės kampą prasìsuka Pgg. ║ refl. prk. išvengti: Judas prasisuko nuog to apgavimo I. Aš teip ir prasìsukiau nuo [caro] armijos Strn.
2. refl. šokant ratu pralėkti pro šalį: Ir nešoko Elzė, šypsojosi prasisukančioms poroms, o kartais į Stanislovą akimis dėbt J.Balt. 3. tr. pakreipti į šoną, kad praeitų pro šalį: Bėgšlį arklį lengviau y[ra] prasùkti kelė[je] kaip kokį slinkį Žeml. 4. tr. kurį laiką pralaikyti judantį ratu: Kaip išgys karves vaikai, tai pràsuka ant vieno daikto . 5. refl. nusigręžti: Ana prasìsukė, anas iš kišeniaus padėjo an torielkos (ps.) Ml. 6. refl. pakrypti į šoną: Akies vydis prasisùko, išsprūdo iš vietos Ggr. Prasisùko akis, ir šavau pro šalį Dr. 7. tr. pragręžti: Prasùk skylę grąžtu Zt. ^ Koks ten rūsys – kaip su kulne pràsuktas (mažas) Lkv. 8. tr. truputį atsukti: Kraną prasùko, įleido alaus Krš. Tus saladynus supilk tujau į kubilą; kaip sūpili, prasukái tą varpstę LKT67(Trš). Neprasùk, išbėgs visi dikalonai Krš. 9. tr. kiek pasukus įjungti: Prasukáu tik [radiją] – ka užkrokė! Krš. | refl. tr.: Prasìsuku radiją, kaip nubosta vienai Rdn.sukant įjungti: Prasùk dabar Vilnių Slm. 10. tr. Ėr, Žl, Ml kiek prapjauti (dalgiu): Prasùk dobilų kiaulėm Srv. Prasùk pievakraščio vakarui Dglš.įstengti papjauti (dalgiu): Debesiu pakilo vešli žolė, pritvinko dalgiu neprasukamos lankos ir sodrios ganyklos J.Balt. 11. tr. Švnč prapjauti (sukama mašina): Eisium prasùkt kapotės Brb. Prasùkit jūs tos siečkos nor karvei Lp. 12. tr. Vn, Rdn, Kvr, Ktk pramalti: Kruopų su girnoms liuob prasùkti Šv. Truputį prasuksit košei grikių Lp. Skubinai turi prasùkti miltų Krš. Po saujikę pràsukam veršiukui, i gerai Vdk. | refl. tr.: Tums girnums žmonys prasisùkdavo miltų Grd. Būt gerai miežių košei prasisùkt Ds. Savim prasisùksys liuob [miltų], i būs gerai DūnŽ. 13. tr. pamaišyti: Nepilk su taukais – prasùk, kad būt visiem pavienodai Č.įstengti pamaišyti: Ir indėjo vieną ausį į barščius; barščiai buvo neprasukami (labai riebūs) LMD(Pn). Kopūstai neprasukami . 14. tr. Žeml maišant, plakant kiek pagaminti: Prasùkov kastinio Brs. Pusryčiui ar košės žirnienės prasùk, ar ką Srv. Šnapšės prasuksu ir apsimokėsu skolas Šts. | refl. tr.: Prasisùkti sviesto šventėms Šts. Prasisùkos kastinio iš smetono Šts. | Jie ten prasisuka [krūminės], i gerai Erž. 15. tr. vejant kiek pagaminti: Virvių, pančių prasùkti NdŽ. 16. tr. per smarkiai sukant, žiedžiant sugadinti: Artelė[je] su elektra suka, bijo prasùkti – nėra puodai lengvi kaip seniau Krš.
◊ nósį prasùkti
1. praeiti pro šalį: Ar tu pro mūsų gyvolius nosies neprasuki? Užkliuvo tau... Žem. Tas muno senis pro užkandinę nósę negalia prasùkti Krš.
2. pasišalinti, išeiti: Kad neišsitenki, tokia ponia, gali nosį prasukti Žem.
\ sukti; antsukti; apsukti; atsukti; įsukti; išsukti; nusukti; pasukti; parsukti; persukti; prasukti; prisukti; razsukti; susukti; užsukti; paužsukti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • prasukti — prasùkti vksm. Dù vyri̇̀škiai prasùko pro šãlį, neužė̃jo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prašukti — prašùkti intr. NdŽ 1. SD443, Ch1Mr15,37, B, R, MŽ, Sut, N sušukti, surikti: Kaip sudavė, prašùko jis J. Prašùkęs didžiu balsu numirė DP182. Ir prašuko didžiu balsu, kaip liūtas rėkia BtApr10,3. Ir išvydę jį mokytiniai… prašuko iš baimės RBMt14 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsukti — antsùkti, añtsuka, o (ž.) tr. 1. pasukus atvaryti: Antsuko lytaus būrelį Šts. Buvo lytų antsuką̃ i nusuko vėl LKT64(Lkž). 2. uždėti, užmesti: Dar galiu antsukti pusę centnerio ant pečio Dr. sukti; antsukti; apsukti; atsukti; įsukti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsukti — apsùkti, àpsuka, o (àpsukė Š) Š; L 1. tr. R, MŽ, K padaryti, kad judėtų aplink savo ašį: Apìsukiau dukart [girnas], ir nukrito pumpurė Pb. Jo vėjinis malūnas àpsukamas Mrj. [Daktaras] liepė padaryt tokią apsukamą lovą ir karalaitę paguldė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsukti — atsùkti, àtsuka, o (àtsukė Š) tr. K; L 1. LL211, Rtr sukant atpalaiduoti, atidaryti: Atsùk atgal skląstelį nu durų J. Duris atsùkti NdŽ. Atsùkti sraigtą DŽ1. Atsukau ir tą raktą LKT44(Lž). Atsuko volę, kibirą pakišo, alus šnypščia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsukti — išsùkti, ìšsuka, o (ìšsukė) 1. tr. K, M, Š, LL289, Rtr, NdŽ sukant išimti, ištraukti, pašalinti ką įtvirtintą, įsuktą: Išsùkti (sraigtą) BŽ77. Išsùksiu su grąžtu vinį, ir parskils medis J. Dominykas nieko neatsakė, pypkę iš dantų ištraukė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusukti — nusùkti, nùsuka, o (nùsukė) 1. tr. N, K, DŽ, Brs, Dgč, Aps sukant, kreipiant nulaužti, nutraukti: Sukinėjo durų rankeną ir nùsukė NdŽ. Jis nusùko raktą J. Nùsukiau raktelius, jis šmaukš ir padarė naujus Rm. Vieną naktį atėjo vagis, nusuko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsukti — parsùkti, par̃suka, o (par̃sukė Upt) tr. K 1. partraukti ką riedantį, parritinti: Tokia bekelė, purvyno ik stebulėm – ledva arklys ratus namo par̃sukė Rod. | prk.: Baravykų parsuksu (pargabensiu, partempsiu) krežį, valgysma kaip ponai Šts. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasukti — pasùkti, pàsuka, o (pàsukė) 1. tr. N, Rtr, Grv priversti pajudėti apie savo ašį: Pasùk raktą, ir atsidarys J. Jie iešmą kelius kartus pasùko NdŽ. Kad nori įsileisti tos sulos, tad tą varpstę reik pasùkti LKT45(Lž). Užsimauk žiedelį, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paužsukti — paužsùkti, paùžsuka, o (dial.) tr. daugelį užvynioti kuo: Buvo akėčių dančiai paužsukti žagarais Lz. sukti; antsukti; apsukti; atsukti; įsukti; išsukti; nusukti; pasukti; parsukti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”